Executive Team

Tomasz Zaleski
Chairman of the Board

Salwa Abdulaziz Zein
CEO

Dunston Pereira
COO